ในกรณีที่เราต้องการที่จะโชว์ icon ที่อยู่ใน Notification Area ให้โชว์บน Taskbar สามารถทำได้ดังนี้

1.คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Properties

2.คลิก Customize Notification Area

3.เลือกหัวข้อ Notifications & actions ทางด้านซ้าย เลือก Select icons appear on the taskbar

4.เลือก On icon ที่เราต้องการจะให้โชว์บน Taskbar

จบ -