เราสามารถที่จะ Disable Windows Update ใน Windows 10 ไดัดังนี้

1. ในช่อง Search พิมพ์ Service เลือก Services

2. ดับเบิ้ลคลิก Windows Update

3. ตรงช่อง Startup type เลือก Disable  หลังจากนั้นคลิก Stop

4. คลิก OK

จบ