แนะนำการติดตั้ง node.js บน Ubuntu 14.04 โดยใช้ distro version และ PPA (personal package archive)

Distro-Stable Version

Ubuntu 14.04 มี node.js อยู่ใน repositories แล้ว ดังดันเราสามารถติดตั้งด้วยคำสั่ง apt ได้เลย

sudo apt-get update
sudo apt-get install nodejs

จากนั้นจึงติดตั้ง node.js packet manager (https://docs.npmjs.com/getting-started/what-is-npm)

sudo apt-get install npm
PPA

อีกวิธีการติดตั้ง nodejs ที่อยู่ใน PPA ของ NodeSource

curl --silent --location https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo bash -
sudo apt-get install --yes nodejs

ใน node.js packet นี้ จะมี npm ติดตั้งมาให้ด้วย แต่อาจจะมีปัญหากับบาง packet ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องติดตั้ง build-essentials เพิ่มเติม

sudo apt-get install build-essential

หลังจากติดตั้ง node.js แล้ว ควรตรวจสอบ version ของ node.js ด้วยคำสั่ง node -v