ขั้นตอนการเพิ่ม NTP Server และทำการ Sync Time

1.เปิด command prompt ขึ้นมาและพิมพ์คำสั่ง w32tm ดังนี้

w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"th.pool.ntp.org 3.th.pool.ntp.org 0.asia.pool.ntp.org 2.asia.pool.ntp.org"

2.สั่ง update และทำการ resync time

w32tm /config /update
w32tm /resync

3.สั่ง restart service w32time ดังนี้

net stop w32time
net start w32time