โปรแกรม Transight สามารถพิมพ์รายการที่สั่งออกมาทางเครื่องได้เพื่อทำไปส่งในครัว โดยสามารถกำหนดว่าจะให้ พิมพ์/ไม่พิมพ์ ใบตรวจสอบได้ ดังนี้

Step1

เข้าโปรแกรม POS หลังร้าน

Step2

ไปที่ โมดูล POS config > Tab:Device > เลือก Printers

Step3

จากนั้นไปตั้งค่าที่ แถบ Device Mark

Step4

โดยติ๊กถูก หน้าเครื่อง Printer ที่ต้องการให้พิมพ์ใบตรวจสอบ หากไม่ต้องการพิมพ์ให้ติ๊กออกให้หมด

จบ