เพิ่ม nameservers ใน configuration file

ใน linux ค่า DNS ของระบบจะอยู่ที่ file ชื่อ /etc/resolv.conf โดยที่ file นี้ควรจะมีอย่างน้อย 1 บันทัดที่มีชื่อ nameserver โดยแต่ล่ะบันทัดจะเป็นตัวกำหนด DNS server และเรียงลำดับจากบนลงล่าง โดยค่า DNS server ต้องเป็น IP เท่านั้น

1.เปิด file /etc/resolv.conf ขึ้นมาแก้ไขด้วยคำสั่งดังนี้

sudo nano /etc/resolv.conf

2.เพิ่ม DNS ด้วยรูปแบบ nameserver xxx.xxx.xxx.xxx

3.Save file

4.ทดสอบด้วยการ ping

ping -c 3 google.com