เครื่องมือสำหรับทำ audit ระบบเรา

ขั้นตอนการติดตั้ง version 2.4.0 บน Ubuntu server

Import Key

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys C80E383C3DE9F082E01391A0366C67DE91CA5D5F

Add software repository

echo "deb https://packages.cisofy.com/community/lynis/deb/ stable main" > /etc/apt/sources.list.d/cisofy-lynis.list

Install apt-transport-https

apt install apt-transport-https

Install lynis

apt-get update
apt-get install lynis -y

วิธีการใช้งาน

lynis audit system

ดูค่า index และ รายงานข้อมูลทั้งหมด /tmp/lynis.log

ค่า index ควรมากกว่า 70 ถ้าต่ำกว่า ควรจะตรวจสอบรายงานและทำการแก้ไข