การแก้ไข IP address ด้วยคำสั่ง ifconfig ดังนี้

พิมพ์ ifconfig เพื่อแสดงข้อมูลของ Network card ทั้งหมด

กำหนด IP ด้วยคำสั่ง

ifconfig eth0 192.168.1.1

กำหนด Netmask ด้วยคำสั่ง

ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0

กำหนด Broadcast ของ Network card ด้วยคำสั่ง

ifconfig eth0 broadcast 192.168.1.255

กำหนด IP, Netmask และ Broadcast

ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255

โดย eth0 คือ Network card ที่เราต้องการแก้ไข