ก่อนหน้านี้เราได้รู้วิธีการสร้าง ssh key และใช้ key เพื่อ remote ไปที่ server ตาม link ด้านล่าง ต่อไปถ้าเราต้องการ remote ไปที่ server หลายตัวมี key หลายอัน เราสามารถเพิ่มความสะดวกโดยการสร้าง ssh config เพื่อง่ายในการ remote ดังนี้

วิธีการสร้างและใช้ SSH Key ด้วย OpenSSH (Mac, Linux)

สร้าง config file ขึ้นมาก่อน

touch ~/.ssh/config

รูปแบบของการ map จะเป็นดังนี้

Host firsthost
  SSH_OPTION_1 custom_value
  SSH_OPTION_2 custom_value
  SSH_OPTION_3 custom_value

Host secondhost
  ANOTHER_OPTION custom_value

ตัวอย่างใน config

Host home
  HostName example.com
  User apollo
  Port 4567
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa

จากปกติเรา remote แบบนี้

ssh -i ~/.ssh/id_rsa apollo@example.com -p 4567

จะเปลี่ยนเป็น

ssh home

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า เราสามารถ remote ไปที่ server ต่างๆได้สะดวกขึ้น