แนะนำการติดตั้ง UniFi controller บน Cloud Platform เช่น Amazon EC2 หรือ Microsoft Azure จากตัวอย่างข้างล่างเราจะใช้ Amazon Web Services.

 1. เริ่มต้นด้วยการสร้าง EC2 ของ Ubuntu ขึ้นมาก่อน
 2. จากนั้นสร้าง volume ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้เก็บข้อมูล
 3. เปิด Port ตามนี้ TCP 8080 for AP, TCP 8443 for web GUI, TCP 22 for SSH, and UDP 3478 for stun
 4. จากนั้น ssh แล้ว run command ตามด้านล่าง
#mount the volume disk
mkfs.ext4 /dev/xvdf
mkdir /var/lib/unifi
echo "/dev/xvdf /var/lib/unifi auto noatime 0 0" | sudo tee -a /etc/fstab
mount /var/lib/unifi

เช็ค volume ที่เพิ่มเข้าไป

#check if mounted
$df -h
#Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
#/dev/xvda1   7.9G 2.1G 5.5G 28% /
# ...
#/dev/xvdf    99G  3G  96G  3%  /var/lib/unifi

ติดตั้ง UAP controller

apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 7F0CEB10
echo "deb http://www.ubnt.com/downloads/unifi/distros/deb/ubuntu ubuntu ubiquiti" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
echo "deb http://downloads-distro.mongodb.org/repo/ubuntu-upstart dist 10gen" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
apt-get update
apt-get upgrade -y
apt-get install openjdk-7-jre icedtea-7-plugin unifi-rapid

apt-get install unifi สำหรับ stable version

ตัวอย่างคำสั่งในการย้าย AP (ssh เข้าไปที่ตัว AP แล้ว command ตามด้านล่างนี้)

set-inform http://192.168.0.8:8080/inform