วิธีเพิ่มความปลอดภัยในการ Login เข้า Server สามารถทำได้โดยเพิ่ม Public key authentication สำหรับผู้ใช้งาน ด้วยวิธีนี้การการ login เข้าใช้งานจะต้องมีการใช้ Private Key ร่วมด้วย

ขั้นตอนการสร้าง SSH Key

1.เปิดโปรแกรม PuTTY KeyGen เลือก Generate

2.สร้าง SSH Private key และ Save เก็บไว้

3.Login เข้า Linux Server
4.สร้าง Folder ชื่อ .ssh

mkdir .ssh

5.จากนั้น Copy Public Key จาก PuTTY KeyGen แลัว Run Command

echo PublicKey >> authorized_keys

6.กำหนดสิทธิ์ให้ authorized_keys

chmod 600 .ssh/authorized_keys

7.กำหนดสิทธิ์ให้ .ssh folder

chmod 700 .ssh

ขั้นตอนการ Login ด้วย SSH Key

1.เปิดโปรแกรม PuTTY ใส่ Hostname

2.เลือก SSH -> Auth และใส่ Private Key ที่ save เก็บไว้

3.เลือก Connection -> Data ใส่ Auto-login username

4.เลือก Open จบ

หลังจากเพิ่ม SSH Key เข้าไปแล้ว เราควรจะเข้าไปตั้งค่า Disabling Password Authentication ใน SSH Daemon เพื่อไม่ให้ใช้ Password ต่อไป