เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook

คลิก Menu File คลิก Options

เลือก Mail คลิก Signatures

คลิก New หลังจากนั้นตั้งชื่อ Signature กด OK

เมื่อตั้งชื่อ Name Signature เสร็จแล้ว ใส่ข้อความใน Signature เสร็จแล้วกด Save ตรงหัวข้อ Choose default signature ช่อง New Message และ Reply/forwards ให้เลือก Signature ที่เราตั้งชื่อไว้ หลังจากนั้นกด OK

เปิด New Message ก็จะมี Signature ที่เราตั้งไว้ตลอดเวลา

End.