ในกรณีที่เราได้ทำการลง Windows หรืออัพเกรดโดยที่ไม่ได้ทำการ Format จะมีโฟลเดอร์ Windows.old ขึ้นมา ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ file system ของ windows เก่า ซึ่งเป็นการเปลืองพื้นที่ของระบบ และไม่สามารถที่จะลบโดยใช้คำสั่ง Delete ได้ดังรูป

เราสามารถที่จะลบโฟลเดอร์ Windows.old ได้โดย

1.คลิกขวาที่ Drive C เลือก Properties

2.คลิก Disc Cleanup

3.คลิก Clean up System Files

4.เลือก Previous Windows installation(s) แล้วคลิก OK

5.คลิก Delete Files

Folder Windows.old จะโดนลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

จบ -