เคยต้องดึงข้อมูลจากหลายๆ Sheet บน Excel มารวมกันมั๊ย ถ้าข้อมูลไม่เหมือนกัน ไม่เรียงกัน คงจะนำมาตัดต่อกันได้ลำบาก แต่หากมีข้อมูลที่เหมือนกันในแต่ละ Sheet ลองใช้ VLOOKUP เพื่อช่วยในการ Match ข้อมูล

คำสั่ง

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [rang_lookup]

คำอธิบาย

=VLOOKUP(Colum ต้นทางที่จะใช้เป็นค่าต้นแบบ,ชื่อSheetที่จะ Match ค่ามา!พื้นที่RowและColum เริ่มต้น:RowและColumสุดท้าย, Columที่ต้องการให้แสดงผล, เงื่อนไข(FALSEคือต้องเหมือนทุกตัวอักษร/TRUEคือเหมือนแค่บางส่วน)

ยกตัวอย่าง

Sheet1 มีข้อมูล DisplayName กับ OrganizationUni
01
Sheet2 มีข้อมูล DisplayName กับ ItemCount
02
จากการใช่สูตร VLOOKUP ด้านบนเราสามารถที่จะนำค่า ItemCount ที่มีชื่อ DisplayName อยู่ใน Sheet1 ไปแสดงค่าได้
03

จากนั้น Copy สูตรที่ได้แล้วนั้นลงมาจะได้ค่าที่ดึงมาจาก Sheet2 มาอยู่บน Sheet1
04

จบ -