เราสามารถใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบการกำหนดขนาด Mailbox Size, MessageSize, MaxReceiveSize ได้

get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize
get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize
get-sendconnector | ft name, maxmessagesize
get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize

ผลที่ได้จะได้ดังรูปด้านล่างนี้

01

เท่านี้ก็ไม่ต้องไปเปิดหน้า Exchange Management Console เพื่อเข้าไปดูที่ตั้งค่าไว้อีกต่อไป