ในกรณีที่เราต้องการตรวจสอบ IP ในระบบเครือข่ายของเราว่ามีเครื่อง หรือ IP แปลกปลอมอยู่ในระบบของเราหรือไม่ เราสามารถจะตรวจสอบด้วยโปรแกรม IP Scanner ดังนี้ 

1. Download Program จากเว็บไซต์ http://www.advanced-ip-scanner.com/th/

2. เลือก Run ในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะติดตั้งโปรมแกรมนี้ในเครื่องของเรา

3. ใส่ Range IP ที่เราต้องการจะสแกน หลังจากนั้นกด Scan

4. โปรแกรมจะสแกน IP ที่ออนไลน์อยู่