โปรแกรม Transight สามารถกำหนดให้มีการคิดค่า Service Charge ได้อัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator

Step2: ไปที่ Tab:System > โมดูล Sale Type

Step3: กำหนดค่าในส่วน TDEF


โดยสามารถกำหนดแยกได้ตาม Sale Type เช่น คิดเฉพาะทานในร้านได้


เลือกข้อ 9 เพื่อ Enable Auto Service Charge

จากนั้น SAVE ข้อมูลให้เรียบร้อย

จบ