เราสามารถที่จะ Block website ด้วย Host file ได้ ดังนี้

ตัวอย่าง เราจะทำการ Block เว็บไซต์ yahoo.com

1.พิมพ์คำสั่ง c:\Windows\System32\drivers\etc ในช่อง Search คลิก enter

2.Copy Host file มาไว้ข้างนอก ดังตัวอย่าง copy Host file ไว้หน้า Desktop เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขไฟล์โดยตรงได้

3.คลิกขวาที่ Copy Host file เลือก Open with เลือก Notepad คลิก Enter

4.พิมพ์ 127.0.0.1 www.yahoo.com หลังจากนั้น save file

5.นำไปวางทับ Host file เดิม เลือก Replace the file in the destination

6.ทดสอบโดยการเข้าเว็บไซต์ yahoo.com ไม่ได้แล้ว

End.