ใน windows 10 เราสามารถสร้างรายงานเกี่ยวกับค่าของ battery เราได้ดังนี้

เปิด command prompt และพิมพ์คำสั่งดังนี้

powercfg /batteryreport

สังเกตุว่ารายงานจะถูกสร้างขึ้นเป็น format *.html และแสดงที่จัดเก็บ

เข้าไปเปิด file ชื่อ battery-report.html จะได้รายงานเกี่ยวกับ Battery ของเรา

มีประโยชน์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพ ฺBattery ในปัจจุบัน