เนื่องจาก SQL Express ไม่มี Maintenance plan และ SQL Server Agent หนึ่งในวิธีที่ใช้ในการทำ Automation Backup คือการใช้ batch file ร่วมกับ Windows schedule take

 1. เริ่มจากสร้างไฟลที่ใช้ในการทำโดยสร้าง D:\Backup.bat ขึ้นมา

set ServerSQL="ชื่อ Instance"
set Database="ชื่อ Database"
set BackUpPath="Folder ที่จะใช้ในการ Backup"

set ServerSQL=TEST
set Database=TESTDB
set BackUpPath=D:\Backup\
set BackUpDate=%Date:~-7,2%_%Date:~-10,2%_%Date:~-4,4%
sqlcmd -S %ServerSQL% -E -Q "use %Database%;%Shrink2005%%Shrink%BACKUP DATABASE %Database% TO DISK = '%BackUpPath%bk%BackUpDate%.bak'"
 1. สร้าง Schedule task โดยเข้าไปที่ Start > Administrative Tools > Task Scheduler
  2.1 เลือก Task Scheduler Library > คลิ๊กขวาเลือก Create Basic Task
  01
  2.2 ตั้งชื่อ Task
  02
  2.3 เลือก Task ให้ทำทุกวัน เลือก Daily
  03
  2.4 เลือกวันที่จะให้เริ่มทำ และเวลา
  04
  2.5 เลือกเป็น Start a program เนื่องจากเราเรียกใช้จาก batfile
  05
  2.6 หน้านี้ให้เลือก batchfile ที่สร้างไว้จากข้อ 1
  06
  07
  08
  2.7 Finish
  09
  10

 2. เมื่อ task schedule ทำงานเราก็จะได้ File Backup ตามที่เราตั้งไว้
  11