ในการ Download file จาก Internet เรามักจะพบค่า Hash ของ file นั้นๆ เพื่อเช็คความถูกต้องเรามีวิธีเช็คใน OSX ดังนี้


จากตัวอย่าง ถ้าเรา Download Outlook เราจะสามารถเช็คค่า Hash ได้ดังนี้

openssl sha1 ~/Downloads/Microsoft_Outlook_2016_15.30.17010700_Installer.pkg

โดยนำค่าที่ได้มาเช็คกับต้นทางว่าตรงกันหรือไม่

ค่าที่ได้ 0f62ad91a63441617ef397e7fef37a3f55c6708f จะเห็นได้ว่าตรงกับต้นทาง แสดงว่า file นี้ถูกต้อง