ขั้นตอนการแก้ไข Host file

1.เปิด Terminal
2.พิมพ์คำสั่ง

nano /etc/hosts


3.หลังจากใส่ Password เราจะสามารถแก้ไข Host file ได้