หากต้องการ Restore Database เนื่องจาก เครื่องมีปัญหา จากการที่ Database เสียหายเปิดไม่ได้ ซึ่งจะอาจปรากฏ Error เมื่อเข้าโปรแกรมดังนี้ั

หรือเมื่อเข้าระบบหลังร้านดังนี้

NOTE: ให้ลองแก้บัญหาแบบไม่ต้อง restore ข้อมูลดูได้จาก https://systemsupport.itorama.com/transight-pos-kaaraekpayhaa-error-cannot-open-database-requested-in-login-pos-login-fails/ หากทำแล้วไม่ได้ผลจำเป็นต้องทำการ Restore Database จากตัว Backup โดยทำได้ดังนี้

Step1: ปิดโปรแกรมของ Transight POS ทั้งหมด โดยดูจาก Task managemet


หากเป็น Windows7 ให้หยุด Process ของ Transight ดังต่อไปนี้

 • PDAPrintJob.exe
 • PDAServer.exe
 • PdaTxnSrv.exe
 • POS.exe
 • PrtMgtSrv.exe

Step2: Stop Service ของ Transight ทั้งหมด


โดย Service ของ Transight มี 4 ตัวคือ

 • Transight License Feature Service
 • Transight License Server
 • Transight Lincese Server Base Service
 • TransightGateway Service

Step3: เข้าหน้า DOS Mode

จากนั้นให้ไปที่ C:\DTSPOS

Step4:พิมพ์คำสั่ง ดังนี้

C:\DTSPOS>restore XXX,YYY

โดยที่

 • XXX= รหัส User สำหรับการ Restore (ดูจากโปรแกรม MDC)
 • YYY= Full Path ที่เก็บไฟล์ Backup (.Bak)
 • คั้นตัวแปรทั้ง 2 ด้วย คอมม่า (,)

หลังจากพิมพ์คำสังเสร็จ โปรแกมจะทำงานดังนี้


Step5: หากเกิด Error ขี้น


== ...Database in use... แสดงว่า ทำขั้นตอน ที่ 2 กับ 3 ไม่ครบ ให้ปิด Process กับ Service ให้หมดก่อนแล้วลองอีกครั้ง==

Step6: หากไม่มี Error ก็เรียบร้อย

จบ