โปรแกรม Transight POS สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อความท้ายใบเสร็จรับเงิน ได้ เช่น ขอบคุณที่ใช้บริการ เป็นต้น

โดยสามารถทำได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator

Step2: ที่แถบ Sales > เลือก Trailer

Step3: สามารถกำหนดวันที่ล่วงหน้าได้

เลือกที่ Effective Date วันที่ต้องการให้เปลี่ยน

Step4:กำหนดค่าที่ต้องการ

โดยสามารถใส่ได้สูงสุด 12 บรรทัด

จบ