โปรแกรม Transight สามารถตั้งค่า VAT ได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator

Step2: Tab: System > เลือก TAX

Step3: ตั้งค่า VAT ตามต้องการ

Step4: จบ

Save และปิดโปรแกรม