เราสามารถตั้งค่า FTP เพื่อการส่งข้อมูลกับ Server ได้ที่โปรแกรม POS โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

Step 1 เปิดโปรแกรม Transight Management > POS Configurator Module

Step 2 เข้าที่ Tab: System > File Transfer Setting

Step 3 ตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

แถบ Deal-up & FTP URL

  • ในส่วนของ Dail-up จะใช้สำหรับต่อผ่านสายโทรศัพท์
  • ในส่วนของ FTP Setting จะใช้ระบุค่า FTP ที่ต้องใช้

สามารถตั้งค่าการส่ง Active หรือ Passive ได้ในแถบ Other ได้หากต้องการ

จบ