ปัญหาที่พบเกิดจาก การปิดรอบวันไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการปิดเครื่อง/เครื่องดับ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำการ ปิดรอบวัน ทำให้ Database ถูก Lock ในโหมด Single User

ซึ่งจะปรากฏ Error เมื่อเข้าโปรแกรมดังนี้ั

หรือเมื่อเข้าระบบหลังร้านดังนี้

ซึ่งหากดูในโปรแกรม SQL Management studio (หน้าร้านไม่มี ต้องเอา database มาเปิดบนเครื่องที่ลงไว้) จะพบว่า Database POS มีสถานะเป็น Single user

วิธีแก้ไขปัญหาดังนี้

Step1: ปิดโปรแกรมของ Transight POS ทั้งหมด โดยดูจาก Task managemet

Step2: Stop Service ของ Transight ทั้งหมด

Step3: เข้าหน้า DOS Mode

พิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด ดังนี้

คำสั่งที่ 1:

Osql -Udatascan -Pdtsbsd7188228 -dpos

คำสั่งที่ 2:

ALTER DATABASE database_name SET SINGLE_USER

คำสั่งที่ 3:

go

*หมายเหตุ: พิมพ์คำสั่งแต่ละบรรทัด แล้วกด Enter หลังพิมพ์ครบแล้ว หากไม่มี Error ขี้นแสดงว่าเสร็จเรียบร้อย

Step4: เข้าโปรแกรม Transight POS อีกครั้ง

จบ