เนื่องจากโปรแกรม Transight POS ใช้ฐานข้อมูล SQL Server แบบ Express ซึ่งจะมีความจุจำกัดเพียง 1.5 gig เมื่อข้อมูลเต็มความจุดที่จำกัดแล้ว โปรแกรมจะแสดง Error และไม่สามารถใช้งานได้

วิธีแก้ไขปัญหา: ให้ทำการ Compact Database ของโปรแกรม POS โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

Step1: Backup Data Folder

ให้ทำการ Backup ฐานข้อมูลก่อน
โดยที่ข้อมูลจะอยู่ที่ == C:\DTSPOS\DATA ==

Step2: แก้ History maintenannce

เข้าโปรแกรม Transight POS Manager

ไปที่ POS Configurator > แถบ System > เมนู History Maintenance

จากนั้นต้้งค่า Days ทุกช่องให้เป็น 200

Save ข้อมูลให้้เรียบร้อยและปิดไป

Step3: ทำการ Run Housekeeper

ในโปรแกรม Transight POS Manager
ไปที่ Report Writer > แถบ Report > เมนู PC Auto Sequence

เปิดการทำงาน Shink DB ในรีพอร์ตไรเตอร์ จากนั้น RUN Autoseq > 9999 Shrink DB

รอจนเสร็จสิ้นขั้นตอน

Step4: ทำการ Shrink Database

เข้าหน้า DOS Mode และพิมพ์คำสั่งทีละบรรทัด ดังนี้

คำสั่งที่ 1:

Osql -Udatascan -Pdtsbsd7188228 -dpos

คำสั่งที่ 2:

dbcc shrinkdatabase (pos,0)

คำสั่งที่ 3:

go

หมายเหตุ: ให้ทำคำสั่งที่ 2 กับ 3 ซ้ำจนฐานข้อมูลลดขนาดลงจนไม่สามารถลดขนาดได้แล้ว

Step5: แก้ History maintenannce

กลับเข้าโปรแกรม Transight POS Manager อีกครั้ง
ไปที่ POS Configurator > แถบ System > เมนู History Maintenance
จากนั้นต้้งค่าทุกช่องให้เป็น 700

END