เมื่อกดเข้าโต๊ะที่ค้างบิลไว้ แล้วไม่สามารถเข้าไปตีบิลได้ โดยมี Error ขี้นดังนี้

สาเหตุ: เกิดจาก Database มีปัญหา ให้แก้ไขดังนี้

Step1 : ปิดโปรแกรมขายทั้งหมด

โดยดูจาก Task Manger ว่ามีโปรแกรมขายค้างอยู่ไหม ถ้ามีให้ปิดให้หมด

Step2 : หยุด Service ของ Transight ทุกตัว


มี 4 ตัว (ขี้นต้นด้วยคาำว่า Transight)

Step3 :ตรวจสอบการทำงานของ Database ด้วยโปรแกรม CheckDB ของ Transight

เปิดโปรแกรมจาก C:/dtspos/CheckDB

โดยช่อง Database Name : ใส่เป็น DTSPOS จากนั้นกด Discont(สีแดง) ให้เป็น Connect(สีเขียว) จากน้้นกด Execute (สีเหลือง)

รอสักพักจนโปรแกรมทำงานเสร็จ

หลังจาก Click OK โปรแกรมจะแสดง Error Log ดังรูป

หากพบ Error ให้ปิดโปรแกรมและทำขั้นต่อไป

Step4 : หยุด Service ของ SQL Server

Step5 : Rename File Dtspos.mdf และ Dtspos_log.ldf

ให้เข้าไปลบไฟล์ (หรือ Rename)ไฟล์ 2 ไฟล์ คือ Dtspos.mdf และ Dtspos_log.ldf ใน Folder C:\dtspos\DATA

จะได้เป็นดังรูป

Step6 : เปิดโปรแกรมขายอีกครั้ง

Step7 : โปรแกรม Transing POS จะทำการ Fix Database ให้เอง


ให้รอจนเสร็จสิ้นขั้นตอน จากนั้นโปรแกรมขายจะใช้งานได้

Step8 : เข้าไปจัดการ โต๊ะค้างที่มีปัญหา

Step9 : Start Service Transight ที่ปิดไปอีกครั้ง และ Restart เครื่อง

จบ