เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ให้เปลี่ยน Business Date ให้อัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ โดยตั้งค่าดังนี้

Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger

Step 2 : เปิดโมดูล POS Configurator

Step 3 : เลือก Tab:System > โมดูล System

Step 4 : ที่แถบ Option เลือก Opt Bit ที่ 3

  • ติ๊กถูก (on) - เปิดการเปลี่ยนอัตโนมัติ
  • ไม่ติ๊ก (off) - ปิดการเปลี่ยนอัตโนมัติ

จบ