outlook

ขั้นตอนการ BackUp อีเมลบน Outlook

วิธีการสำรองข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook ในบทความนี้จะแสดงวิธีการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการ Manual Archive โดยจะสร้างสร้างไฟล์ .pst เปล่าๆ เพื่อใช้เป็นที่เก็

  • Chetta Busayarat
    Chetta Busayarat
2 min read