exchange

คำสั่งใช้ตรวจสอบ Mailbox size limited - PowerShell

เราสามารถใช้คำสั่ง PowerShell ดังต่อไปนี้ในการตรวจสอบการกำหนดขนาด Mailbox Size, MessageSize, MaxReceiveSize ได้ get-transportconfig | ft maxsendsize, maxreceivesize get-receiveconnector | ft name, maxmessagesize get-sendconnector | ft name, maxmessagesize get-mailbox Administrator |ft Name, Maxsendsize, maxreceivesize ผลที่ได้

  • Chetta Busayarat
    Chetta Busayarat
1 min read
exchange

เพิ่มและตรวจสอบ Alias บน Exchange 2010

เราใช้ Email ในการติดต่อสือสารซิ่งกันภายในและนอกองค์กร และรูปแบบ Email ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละองค์กร ยกเตัวอย่าง Email อาจจะประกอบด้วยชื่อและตามด้วยนามสกุล name.surname@yourdoamain.

  • Chetta Busayarat
    Chetta Busayarat
2 min read