exchange

เพิ่มและตรวจสอบ Alias บน Exchange 2010

เราใช้ Email ในการติดต่อสือสารซิ่งกันภายในและนอกองค์กร และรูปแบบ Email ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละองค์กร ยกเตัวอย่าง Email อาจจะประกอบด้วยชื่อและตามด้วยนามสกุล name.surname@yourdoamain.

  • Chetta Busayarat
    Chetta Busayarat
2 min read
outlook

ขั้นตอนการ BackUp อีเมลบน Outlook

วิธีการสำรองข้อมูลอีเมลสำหรับผู้ที่ใช้งาน Outlook ในบทความนี้จะแสดงวิธีการสำรองข้อมูลด้วยวิธีการ Manual Archive โดยจะสร้างสร้างไฟล์ .pst เปล่าๆ เพื่อใช้เป็นที่เก็

  • Chetta Busayarat
    Chetta Busayarat
2 min read