ทุกครั้งที่มีการสร้าง server ใหม่เราควรจะจัดการเรื่องวันที่ และเวลา ของ server ให้ถูกต้องทุกครั้ง

Setup time zone

เริ่มต้นจาก การตั้งค่า time zone ด้วยการ re-config ของ tzdata

sudo dpkg-reconfigure tzdata

จากนั้นก็ตั้งค่าให้ถูกต้อง

Install NTP service

ขั้นต่อมาติดตั้ง NTP dammon

sudo apt-get install ntp
Configure NTP

หลังติดตั้ง NTP แล้ว เข้ามาแก้ไขค่า NTP Server จาก /etc/ntp.conf

sudo nano /etc/ntp.conf

แก้ไข NTP server

server 0.ubuntu.pool.ntp.org
server 1.ubuntu.pool.ntp.org
server 2.ubuntu.pool.ntp.org
server 3.ubuntu.pool.ntp.org

จากนั้น restart NTP

sudo service ntp restart