การสร้าง Forwarding Email Address บน Exchange 2013 ผ่านหน้า Exchange Management Console เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งต่อ Email ที่ส่งเข้ามายัง Mailbox ที่มีอยู่ต่อไปยัง Address อื่นที่ต้องการ อาจใช้ในกรณีที่มีหลาย Mailbox หรือต้องการมี Copy email ที่สำคัญเก็บไว้ยัง Mailbox อื่นๆ เป็นต้น

ขั้นตอนมีดังนี้

1. เปิด Exchange Management Console

01

2. ไปที่ Microsoft Exchange > Microoft Exchange On-Premises > Recipient Configuration > Mailbox

3. เลือก Mailbox ที่ต้องการทำ Forwarding Address


4. เปิด Properties ของ Mailbox ที่ต้องการทำ

02

5. เลือกแท๊ป Mail Flow Settings > Delivery Options > Properties

03

6. ติกเครื่องหมายถูกตรง Forward to: แล้วกดปุ่ม Brows

05

7. เลือก Address ที่ต้องการจะ Forward ไป โดยค่าปกติสามารถเลือก Address ที่อยู่ใน Domain เดียวกันเพื่อทำการ Forwarding ไป และสามารถเลือก Address ที่อื่นที่ไม่ใช่ Domain เดียวกันได้ แต่ต้องทำการสร้าง External Contact นั้นเข้ามาไว้ในระบบก่อน(วิธีการสร้าง External Contract จะกล่าวในบทความต่อไป)

04

8. เมื่อเลือก Address ที่ต้องการเสร็จแล้วกด OK ทั้งหมดเพื่อเก็บค่าที่ตั้งไว้ก็เป็นอันใช้งานได้

06

9. สามารถเลือก Delivery message to both forwarding address and mailbox ในกรณีที่ต้องการให้เมื่อมี Email เข้ามาแล้วให้ forwarding Email ไปที่ Forwarding Address ที่เลือกไว้ และเก็บ Email ต้นฉบับไว้ที่ Mailbox ที่ถูก Set ค่า Forwarding ไว้ด้วย แต่ถ้าไม่กดเลือก Email จะถูก forward ไปอย่างเดียวโดยไม่เก็บ Email ไว้ที่ Mailbox ต้นทางที่ถูก Set ค่า Forwarding Address แต่อย่างใด