ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะสั่ง print function duplex mode ได้ เพราะว่ายังไม่ได้ตั้งค่า Duplex Module ดังตัวอย่างข้างล่าง

ดังนั้นจึงต้องเข้าไปตั้งค่าของเครื่อง printer ก่อน โดยเข้าไปตั้งค่าใน Printer Properties ของ Fuji xerox C250 ก่อน

ในฟังก์ชั่น Duplex Module ให้เลือก Available คลิก OK

ตอนนี้สามารถเลือกฟังก์ชั่น Duplex mode ใน Fuji xerox C250 ได้แล้ว

End

จบ -