เข้าหน้า Control Panel เลือก Device and Printers คลิกขวา เลือก Properties

ตรงแถบ Menu เลือก Configuration หลังจากนั้นคลิก Custom Paper Size

ใส่ค่ากระดาษตามที่เราต้องการ หลังจากนั้นคลิก OK 

End.