วิธีการตัดตั้ง LAMP บนเครื่อง Linux Ubuntu 14.04

About LAMP

"LAMP" คือ ชุดโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานเว็บเซฟเวอร์ PHP บน Linux Ubuntu ได้ โดยขั้นตอนการติดตั้งจะประกอบไปด้วย

  • ติดตั้ง: Apache web server
  • ติดตั้ง: MySQL database
  • ติดตั้ง: PHP
Step 1 - Install Apache

พิมพ์คำสั่ง:

sudo apt-get update
sudo apt-get install apache2

หลังจากโปรแกรมติดตั้งเสร็จ สามารถตรวจสอบโดยพิมพ์ที่อยู่เว็บดังนี้:
http://your_server_IP_address

หากทุกอย่างเรียบร้อยหน้าเว็บจะแสดงเป็นหน้าจอ Default Page ของ Ubuntu ประมาณนี้:

หากไม่ทราบเลข your_server_IP_address สามารถตรวจสอบเลขได้โดยพิมพ์คำสั่ง:

ifconfig eth0 | grep inet | awk '{ print $2 }'

Step 2 - Install MySQL

หลังจากติดตั้ง Apache Server เรียบร้อย ให้ทำการติดตั้ง MySQL Database โดยพิมพ์คำสั่ง:

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql

หมายเหตุ: ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งนี้จะมีการถามถึง user/password สำหรับ Root ของ Server ด้วย ให้ใส่ให้ถูกต้อง

จากนั้นเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้ทำการตั้งค่าที่จำเป็นต่างๆ ดั้งนี้

ขั้นแรกสร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยพิมพ์คำสั่ง:

sudo mysql_install_db

จากนั้นสร้างสิทธิการใช้งาน โดยพิมพ์คำสั่ง:

sudo mysql_secure_installation

จากนั้นระบบจะถามให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ตอบ "n"
จากนั้นให้กด "ENTER" เพื่อผ่านขั้นตอนต่างๆไปจนจบกระบวนการติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 3 - Install PHP

ติดตั้ง PHP โดยพิมพ์คำสั่ง:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

หลังจากติดตั้งเสร็จ PHP จะพร้อมใช้งาน


ขั้นตอนที่ 4 - Restart Server

หลังจากติดตั้งขั้นตอนทั้งหมดเสร็จให้ทำการ รีสตาร์ทเซฟเวอร์ โดยพิมพ์คำสั่ง:

sudo service apache2 restart

ขั้นตอนที่ 5 - Check Up

ตรวจสอบการทำงานของ PHP โดยพิมพ์คำสั่ง:

php -r 'echo "\n\nYour PHP installation is working fine.\n\n\n";'

หน้าจอจะแสดงข้อความ "Your PHP installation is working fine." เป็นอันเรียบร้อย


จบปิีง! คุณได้ทำการติดตั้ง Ubuntu ให้พร้อมสำหรับ LAMP เรียบร้อย