การเปลี่ยน format date โดยใช้ group policy เช่น dd/MM/yyyy โดย group policy ทำได้ดังนี้

เปิด Group Policy Management และไปที่ User Configuration -> Preferences -> Control Panel Settings -> Regional Options

จากนั้นกด + และ Regional Options -> Date สังเกตุว่าจะมีจุดสีแดงในช่องที่เราสามารถแก้ไขได้ ลองแก้ไข date format เป็น dd/MM/yyyy

ขั้นตอนนี้สำคัญ แก้ไขค่าที่ต้องการแล้วต้องกด F5 เพื่อเปลี่ยนจากจุดสีแดงเป็นสีเขียว จากนั้นจึงกด Ok

F5 คือ เปลี่ยนค่าในหน้านั้นทั้งหมดให้เป็นสีเขียว (apply all)

ความหมายของ F5 - F8
F5 – Mark all settings on the page as “green” (apply all)
F6 – Mark current setting as “green” (apply this setting)
F7 – Mark current setting as “red” (don’t apply this setting)
F8 – Mark all settings on the page as “red” (don’t apply)