บนเครื่อง Mac มี pre install python มาแล้ว ดังนั้นเราสามารถเริ่มต้น web server อย่างง่ายที่ folder ไหนก็ได้ด้วยคำสั่งดังนี้

python -m SimpleHTTPServer 80

สิ้นสุดการใช้งานกด control + c

สามารถเปลี่ยน port 80 เป็น port อื่นโดยการแก้ไขที่ตัวเลข 80