จัดการพื้นที่บน disk เพื่อจะไว้ใช้เป็น swap file ด้วยคำสั่ง fallocate

sudo fallocate -l 4G /swapfile

จากตัวอย่างด้านบนเป็นการสร้าง swap file ขนาด 4G byte ที่ /swapfile

sudo chmod 600 /swapfile

จำกัดการ access ของ ผู้ใช้งานอื่น และ process อื่น ด้วยคำสั่ง chmod 600

sudo mkswap /swapfile

จากนั้นบอก system ให้ format /swapfile เป็น swap file

sudo swapon /swapfile

และกำหนดให้ system ใช้ swap file ที่ /swapfile

sudo sh -c 'echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab'

แก้ไข /etc/fstab ให้ทุกครั้งที่ reboot มาใช้ swap file ที่ /swapfile