วิธี Check
w32tm /stripchart /computer:<dc server/ip> /dataonly

ผลลัพธ์ที่ได้จะบอกว่าเครื่องนั้นๆ มีเวลามากกว่าหรือน้อยกว่า DC โดยจะแสดงเครื่องหมาย + ในกรณีมากกว่าและ - ในกรณีน้อยกว่า

วิธี Sync
net time \\<dc server/ip> /set /y

นอกจากนี้เรายังสามารถดู status, peers และ source ได้ด้วยคำสั่งด้านล่าง

w32tm /query /status
w32tm /query /peers
w32tm /query /source