เราสามารถทำ load test ด้วย Tools ของ Apache ได้ดังนี้

การติดตั้ง

apt-get install apache2-utils

ตัวอย่างคำสั่ง

ab -n <num_requests> -c <concurrency> <addr>:<port><path>


-n 20 คือ จำนวนครั้งในการทดสอบ

-c 30 คือ จำนวน concurrency request ที่ส่งออกพร้อมๆกันในแต่ละครั้ง

-t 30 คือ จำนวน timelimit (วินาที) สำหรับการเปรียบเทียบแต่ละครั้ง

-k เปิด HTTP KeepAlive