ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน printer ได้ หรือมองไม่เห็น driver printerเลย ให้ลองเข้าไปตรวจสอบ services Print Spooler ว่า Running อยู่หรือไม่  ถ้า services stop อยู่และไม่สามารถที่จะ start services Print Spooler ได้ ให้ลอง
  1. เข้าไปในpatch C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS
  2. ลบไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ทิ้งทั้งหมด
  3. ทำการ start services Print Spooler หลังจากนั้นทดสอบโดยการใช้งาน printer ครับ

อ้างอิง
http://www.sysprobs.com/print-spooler-stopping-automatically-fix

จบ -