เริ่มต้นเราด้วยต้องมี file csv ก่อน

สร้าง csv file โดยบรรทัดแรกเป็น header ดังนี้

GivenName,Surname,Name,DisplayName,SamAccountName

พารามิเตอร์อื่นๆดูเพิ่มเติมได้จาก Microsoft Technet

เมื่อได้ csv file มาแล้ว เราสามารถเช็คความสมบูรณ์ได้ ด้วยคำสั่ง

Import-Csv <file name>


ถ้าแสดงผลได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงใส่คำสั่งดังนี้เพื่อ Add เข้า AD

Import-Csv <file name> | New-ADUser -Enabled $True -AccountPassword (ConvertTo-SecureString <password> -AsPlainText -force) -City Bangkok


ถ้าไม่มี error แสดงว่าเสร็จสมบูรณ์ เข้าไปเช็คอีกครั้งใน AD users and computer